مرور رده

شبیه سازی

بازی Lemon Cake

در حالی که ممکن است نانوایی در ابتدا خراب شود . بدون مشتری باشد. نگران نباش شما می توانید هر اتاق موجود در نانوایی را تعمیر ، مبلمان و تزئین کنید.